Obchodní podmínky

Provozovatel těchto stránek nenabízí jakékoliv herní nebo hazardní služby, proto nedrží a nespravuje hráčské účty a nepodílí se jakýmkoliv způsobem na herních transakcích. Návštěvníci na stránky přicházejí zcela dobrovolně a sami za sebe zodpovídají, že se chovají podle platných zákonů státu, ke kterému přísluší. Provozovatel stránek dále nenese vinu za žádné případné ztráty plynoucí z hraní hazardních her. Informace na stránkách jsou pouze orientační, včetně zobrazených kurzů. Provozovatel stránek za správnost informací neručí.​

Provozovatel upozorňuje uživatele, že neposkytuje garanci za poskytované tipy, a to s ohledem na vyšší moc a okolnosti na něm nezávislé. Provozovatele negarantuje správnost zveřejňovaných tipů.

Uživatel bere na vědomí, že servis sázkového poradenství má pouze informativní charakter. Na každém uživateli je se rozhodnout, zda poskytnuté tipy využije či nikoliv, v jaké výši učiní svou sázku.

Provozovatel apeluje na uživatele sázkového poradenství, aby nepodstupovali nepřiměřená finanční rizika neodpovídající jejich majetkovým poměrům. Sázení je zejména zábavou, nikoli prostředkem k získání vysněných astronomických výher. Uživatelům se doporučuje, aby se zajímali o sport a byli tak schopni si sami učinit úsudek, kdo má větší šanci vyhrát a jak může zápas dopadnout. Pokud nebude uživatel schopen ovládat své chování již na začátku, nechť přestane sázet.
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – VOJTOVOSAZENI.COM

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Provozovatelem webových stránek vojtovosazeni.com (dále jen “Server”) je společnost Betting Management INC., Majuro, Republic of the Marshall Islands, MH 96960 (dále jen “Provozovatel”)

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů webu (dále jen „uživatel“).
 

2. REGISTRACE

2.1 Zasláním zvolené finanční částky na bankovní účet Provozovatele se Uživatel registruje jako zákazník Provozovatele. Uživatel bere na vědomí, že registrace na Serveru je zcela dobrovolná. Odesláním registračního formuláře uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s dalším obsahem Serveru, souhlasí s nimi a přijímá je.

2.2 Uživatel je povinen při registraci uvést své pravdivé a úplné údaje. Uživatel zodpovídá za to, že finanční prostředky, které Provozovateli pošle, jsou v jeho vlastnictví, je oprávněn s nimi disponovat a nepochází z trestné činnosti uživatele.
 

3. SÁZKOVÉ AKCE

3.1 Pokud Uživatel v rámci sázkové akce Provozovateli na bankovní účet zašle své finanční prostředky, zmocňuje jej tím, aby s nimi naložil dle svého uvážení v souvislosti se sázkovou činností Provozovatele a dle zveřejněných informací o sázkové akci, s cílem dané finanční prostředky rozmnožit.

3.2 Pokud není na Serveru v informacích o příslušné sázkové akci uvedeno jinak, má Uživatel v případě úspěchu Provozovatele právo na vrácení jím vložené částky, navýšené o polovinu zisku získaného Provozovatelem, až do částky odpovídající čtyřnásobku vložené částky. Zbývající část (tedy polovinu zisku do částky čtyřnásobku vložené částky, a celý zisk nad rámec čtyřnásobku vložené částky) náleží Provozovateli jako odměna.

3.3 Uživatel bere na vědomí, že příklady uvedené na webových stránkách Provozovatele jsou pouze ilustrační, a Provozovatel tak nepřebírá záruku za určitý výsledek sázkové akce.

3.4 V případě neúspěchu Provozovatele, kdy je vložená částka prosázena bez výhry, si Uživatel může požádat o vrácení vložené částky ve formě VIP kreditu (garacence vrácení vkladu), a to tak, že si nejpozději do 30 dnů od skončení akce zažádá o vytvoření VIP účtu a převod VIP kreditu prostřednictvím emailu managementsazeni@email.cz. Provozovatel na základě žádosti Uživatele bez zbytečného odkladu založí VIP účet, na který bude převeden kredit ve výši odpovídající vložené částce.
 

4. ODPOVĚDNOST

4.1 Provozovatel neodpovídá ani neručí za splnění závazků třetími osobami včetně tiperů (tj. třetích osob, které na Serveru zveřejňují svoje tipy). Provozovatel nepřebírá odpovědnost za to, zda se mu v rámci sázkové akce podaří vyhrát (pouze nabízí Uživateli garanci vrácení peněz prostřednictvím VIP kreditu, jak je popsáno výše). Provozovatel nepřebírá odpovědnost za správnost tipů zveřejněných na Serveru, ani za počet tipů, které konkrétní tiper v konkrétním období zveřejní. Uživatel bere na vědomí, že jakýkoli spor, který může nastat mezi ním a tiperem, nebude v žádném případě zahrnovat Provozovatele.

4.2 Uživatel bere na vědomí, že tipy uveřejněné na Serveru přijímá a řídí se jimi výlučně na vlastní nebezpečí. Server má pouze informativní charakter a uživatel nese plnou odpovědnost za to, zda a jakým způsobem poskytnuté informace využije.

4.3 Uživatel odpovídá Provozovateli za škodu, kterou mu způsobí uvedením nepravdivých nebo klamavých údajů při registraci, popřípadě porušením svých závazků vůči Provozovateli.

4.4 V případě nespokojenosti s poskytnutými službami se může uživatel na Provozovatele kdykoliv obrátit e-mailem s tím, že Provozovatel jeho stížnost ve lhůtě 30 dnů přezkoumá a vyrozumí jej o způsobu jejího vyřízení.

4.5 Uživatel bere na vědomí, že veškeré spory s Provozovatelem může mimosoudně řešit Česká obchodní inspekce.

4.6 Uživatel bere na vědomí, že od smlouvy o poskytování tipů uzavřené prostřednictvím internetu může kdykoliv odstoupit sdělením zaslaným Provozovateli prostřednictvím emailu. Pro odstoupení od smlouvy se nevyžaduje vyplnění jakéhokoliv formuláře.
 

5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatele v rozsahu základních kontaktních a identifikačních údajů, údajů poskytnutých v rámci registrace, údajů o uzavřených obchodech a dalších údajů, které mu o sobě uživatel sdělí, a to zejména za účelem plnění smluv uzavřených mezi Provozovatelem a uživatelem.

5.2 Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel dále výše uvedené údaje zpracovával za účelem marketingu a propagace služeb Provozovatele, a aby mu Provozovatel e-mailem zasílal obchodní sdělení Provozovatele, tiperů, jakož i další obchodní sdělení, která pro něj mohou být atraktivní.

5.3 Uživatel bere na vědomí, že mu náleží práva dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo požadovat v zákonem upravených případech jejich změnu či smazání, právo podat námitku a právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 

6. SKONČENÍ SMLOUVY

6.1 Uživatel bere na vědomí, že po vkladu částky do sázkové akce není možné smlouvu ukončit před skončením akce.
 

7. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

7.1 Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele kopírovat, upravovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, nahrávat, stahovat nebo jinak používat nebo měnit cokoliv z obsahu Serveru.

7.2 Jakékoliv porušení výše uvedeného ustanovení může znamenat porušení platných práv duševního vlastnictví v rámci Evropské unie a dalších platných právních předpisů. Provozovatel a jakákoliv jiná strana oprávněná jeho jménem si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody v plném rozsahu povoleném zákonem po jakékoliv straně, která přímo či nepřímo toto poruší.
 

8. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

8.1 Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit, a to tak, že na Serveru zveřejní jejich aktualizované znění.

8.2 Ve vztahu k již registrovaným uživatelům nabývá změna obchodních podmínek účinnosti, pokud jim byla e-mailem sdělena alespoň měsíc předem a uživatel z důvodu takové změny neukončil svoji registraci na Serveru.

Zpět na hlavní stránku